"FAKRO pénzvisszatérítés" PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA

§1

Általános rendelkezések

1. A "Pénzvisszatérítés" promóció szervezője a FAKRO Magyarország Kft. (székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12.), a továbbiakban Szervező

2. A promóció időtartama 2024.06.17. - 2024.08.31. A promóció azon promóciós termékekre vonatkozik, amelyek vásárlásáról kiállított számla kelte a promóciós időszakra esik.

3. A promóció Résztvevői – a továbbiakban Résztvevő(k) - Magyarország területén állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek és vállalkozások, akik a promóció időtartama alatt promóciós FAKRO termékeket vásárolnak, majd a jelentkezési formanyomtatvány elküldésével regisztrálnak, valamint a promócióval kapcsolatos dokumentumokat hiánytalanul juttatják el a Szervező részére.

4. Elbíráló Bizottság - legalább három, a Szervező által delegált személyből álló bizottság – a továbbiakban Bizottság -, amely a Promóció menetét, illetve szabályszerű lebonyolítását felügyeli.

5. Elektronikusan elérhető jelentkezési formanyomtatvány – a FAKRO Magyarország Kft. honlapján a www.fakro.hu/akcio oldalon található nyomtatvány, amelyet kinyomtatva, kitöltve postára kell adni 2024.09.11-ig az akciós jelentkezéshez Szervező címére:

Fakro Magyarország Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12.

6. Promóciós jelentkezés – A jelentkezéshez a Résztvevőknek a nyomtatványt ki kell tölteni és be kell küldeni a vásárlást igazoló számlamásolatokkal együtt a Szervező részére 2024.09.11-ig.

7. A promóciós FAKRO termékek a termékkínálatban elérhető alábbi termékek:

-FAKRO tetőtéri ablakok U4, U5, U6, P5 vagy R4 háromrétegű, illetve U8 négyrétegű üvegezéssel

-FAKRO lapostetős felülvilágító ablakok

Értékcsökkent termékekre nem vonatkozik a promóció.

8. A vásárlást igazoló dokumentum másolata – a vásárláskor kapott számla másolata, amely igazolja a promóciós időszakban megvásárolt promóciós FAKRO termékeket név és mennyiség szerint. Amennyiben a számla nem részletezi a Promóciós FAKRO termékeket név és mennyiség szerint, a Résztvevőnek csatolnia a számla alapjául szolgáló, az átvevő által aláírt szállítólevelet.

9. Pénzvisszatérítés

-Promóciós FAKRO tetőtéri ablakok (tetőtéri ablakok U4, U5, U6, P5 vagy R4 háromrétegű, illetve U8 négyrétegű üvegezéssel) megvásárlása esetén ablakonként 10.000 Ft

-FAKRO lapostetős felülvilágító ablakok megvásárlása esetén ablakonként 20.000 Ft

-Egy Résztvevő maximum 4 db tetőtéri ablak és maximum 4 db lapostetős felülvilágító ablak után jogosult visszatérítésre. A pénzvisszatérítés kizárólag belföldi, a Résztvevők által a Jelentkezési formanyomtatványon megadott bankszámlaszámra lehetséges. A jelentkezés beérkezése után pozitív elbírálás esetén a lehető leghamarabb, de legkésőbb 20 napon belül megtörténik a pénzvisszatérítés. Az alábbi Szabályzat, valamint a Promócióval összefüggő valamennyi tájékoztató anyag elérhető a Szervező székhelyén, valamint a www.fakro.hu/akcio weboldalon.

10. Ajándék COBI építőjáték

-a COBI építőjáték igényléséhez minden, a pénzvisszatérítéshez felsorolt feltételt teljesíteni kell

-az igénylés feltétele összesen minimum 4 db promóciós FAKRO tetőtéri vagy lapostetős felülvilágító ablak vásárlása és a FAKRO Magyarország Kft. Facebook vagy Instagram promóciós posztjának megosztása a Résztvevő vagy családtagja, ismerőse által

-Promóciós FAKRO tetőtéri ablakok (tetőtéri ablakok U4, U5, U6, P5 vagy R4 háromrétegű, illetve U8 négyrétegű üvegezéssel) megvásárlása esetén ablakonként 10.000 Ft

-FAKRO lapostetős felülvilágító ablakok megvásárlása esetén ablakonként 20.000 Ft

§2

A részvétel szabályai és feltételei

1. A promócióban kizárólag magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek és vállalkozások vehetnek részt.

2. A Promócióban való részvétel szükséges feltétele a jelen Szabályzat megismerése és elfogadása.

3. A Promóció ideje alatt az adott Résztvevő csak egyszer adhatja be jelentkezését és csak egyszeri alkalommal jogosult pénzvisszatérítésre és ajándékra.

4. A Résztvevő adatainak valamennyi, a jelentkezéshez szükséges dokumentumon meg kell egyeznie, ellenkező esetben a jelentkezés nem kerül befogadásra.

5. A promóciós termékek után járó pénzvisszatérítés és ajándék a Promóció ideje alatt egy háztartásban (lakcímen) lakó személyek esetében kizárólag ugyanazon személy részére kerülnek kiküldésre. Amennyiben egy háztartásból (lakcímről) egynél több promóciós jelentkezés érkezik, a Szervező kizárólag a beérkezési sorrend szerinti első jelentkezést veszi figyelembe.

6. Egy háztartásból érkező promóciós jelentkezésnek az számít, ha a Résztvevők a jelentkezés során a Jelentkezési formanyomtatványokon állandó lakóhelyül ugyanazokat az adatokat szerepeltetik (helységnév, utca, házszám és ajtószám).

7. A Résztvevő legalább 1 db, legfeljebb 4 db tetőtéri ablak és lapostetős felülvilágító ablak után kaphat pénzvisszatérítést.

8. A Promócióban való részvételhez az alábbiak szükségesek:

a) Promóciós FAKRO termék megvásárlása az §1 2. pontja szerint megadott promóciós időszakban,

b) a www.fakro.hu/akcio oldalon található jelentkezési formanyomtatvány kinyomtatása, kitöltése és elküldése postai úton a megadott címre a számlamásolattal együtt. A jelentkezéshez az alábbi adatokra van szükség: név, állandó lakcím, e-mail cím, telefonszám, bankszámla szám (ahová Szervező elküldheti a pénzvisszatérítést) valamint a promóció szabályainak és feltételeinek elfogadása.

c) pozitív elbírálás esetén a Szervező a megadott bankszámlára visszatérítést küld az §1 9. pontja szerint.

9. A Résztvevő kérheti a Szervezőtől a Jelentkezési Formanyomtatvány és a csatolt dokumentumok (számlák) beérkezésének visszaigazolását, ami kizárólag a Résztvevő által a formanyomtatványban megadott e-mail címre történhet.

10. Jelen Promóció nem kapcsolódik össze a Szervező által meghirdetett semmilyen más promócióval vagy kampánnyal sem, kivéve, ha a jelen promóciótól eltérő egyes promóciók vagy akciók szabályzatai ezt lehetővé teszik.

§3

Visszavételek és cserék

1. Az §1 7. pontjában felsorolt és megvásárolt promóciós FAKRO termékek - amelyek után a Résztvevő visszatérítést kapott a Szervezőtől – nem képezhetik visszavétel tárgyát.

§4

A Szervező felelőssége és kötelezettségei

1. A Szervező nem vállal semmiféle felelősséget a Résztvevő által hiányosan vagy hibásan kitöltött dokumentumokért és az ebből adódó következményekért.

2. A Szervező nem vállal semmiféle felelősséget a tévesen, hiányosan vagy olvashatatlanul megadott banki adatok miatt keletkező, banki utalásokkal kapcsolatos problémákért.

3. A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő külön kérésére információt szolgáltat számára valamennyi személyes adatáról és egyéb információkról, amelyek a promócióval összefüggésben az adatait érintik.

4. A promócióval kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket a Szervező fakro@fakro.hu e-mail címére lehet megküldeni.

§5

Adatvégelem/GDPR

1. A Résztvevők jelentkezés során megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Promóció szervezéséhez és lebonyolításához használja fel, kivéve, ha az érintettek egyértelműen hozzájárultak adataik más célból történő felhasználásához.

2. A promóció során rendelkezésre bocsátott személyes (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám) adatok kezelője a FAKRO Magyarország Kft. (székhely: H-1116 Budapest, Építész u. 8-12., cégjegyzékszám: 01-09-692300).

3. A Promócióban szereplő Résztvevők és Kedvezményezettek személyes adatai az érvényben lévő jogszabályok szerint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kerülnek felhasználásra és feldolgozásra.

4. A Promócióban való részvételhez szükséges adatok megadása önkéntes.

5. A Résztvevőknek joga van betekinteni személyes adataikba, kérhetik azok javítását, kezelésének korlátozását vagy eltávolítását a Szervező adatvédelmi tisztviselőjénél, a Fakro Magyarország Kft. 1116 Budapest, Építész utca 8-12., vagy a fakro@fakro.hu címen.

6. A Szervező kizárólag olyan személyeket bízhat meg a Résztvevők személyes adatainak kezelésével, akik a Promóció megfelelő lebonyolításában közreműködnek.

§6

Reklamációval kapcsolatos rendelkezések

1. A promócióval kapcsolatos fellebbezést, észrevételt a Szervező fakro@fakro.hu e-mail címére lehet megküldeni a promóció időtartama alatt, de legkésőbb a lezárását követő 1 hónapon belül, ezt követően erre nincs lehetőség.

2. A bejelentésnek tartalmaznia kell bejelentő személyes adatait (név, lakcím és a bejelentés okát).

3. A bejelentést a Bizottság bírálja el, a döntést legkésőbb a bejelentéstől számított 1 hónapon belül a Szervező elküldi a jelentkezés során megadott e-mail címre, ami ellen további fellebbezésnek helye nincs

4. A fent leírt fellebbezési folyamat nem szükséges feltétele az adott ügy jogi útra terelésének.

§7

Záró rendelkezések

1. A jelen Szabályzat Résztvevő általi megsértése a Résztvevő promócióból való kizárásával járhat, egyúttal a promócióból származó jogok és előnyök visszavonásával.

2. A Résztvevő vállalja a felelősséget az általa megadott adatok valódiságáért, valótlan adatok megadása a Promócióból való kizárást vonja maga után.

3. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzatban esetlegesen beálló változások a www.fakro.hu/akcio oldalon kerülnek kihirdetésre.

4. A Szervező, illetve a Résztvevők promócióval kapcsolatos jogai és kötelességei egyaránt kizárólag a jelen Szabályzat, illetve a hatályos jogszabályok által vannak szabályozva.

5. A felmerülő vitás kérdésről a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság köteles dönteni.

"FAKRO Pénzvisszatérítés" promóció ingyenes házhoz szállítás feltételek és szabályok

A FAKRO Magyarország Kft. által meghirdetett „Pénzvisszatérítés” promóció általános feltételei a www.fakro.hu/akcio oldalon találhatók. A promócióban résztvevőknek ingyenes házhoz szállítást kínálunk az alábbiak szerint:

- az ingyenes házhoz szállítás a promóciós termékek és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő termékekre (burkolókeretek, árnyékolók, szúnyoghálók, beépítési kiegészítők, elektromos vezérlés) vonatkozik

- az ingyenes házhoz szállítás nem automatikus, a viszonteladónál kell jelezni, akinél a promóciós termékeket az igénylő megvásárolja

- az igénylésnél meg kell adni a szállítási címet, az átvevő nevét és telefonszámát - a viszonteladó partnerünk megrendelésének beérkezése után kollégáink felveszik a kapcsolatot az igénylővel a részletekkel kapcsolatban

- a termékeket munkaidőben tudjuk kiszállítani

- a raktáron lévő termékeket legkésőbb 3 munkanapon belül kiszállítjuk

- egy akciós jelentkezéshez egy ingyenes szállítás tartozik, ha az igénylő különböző szállítási határidővel rendelkező termékeket rendel, a legkésőbb beérkező termék határozza meg a szállítás idejét

- ha az igénylő nem tudja átvenni a terméket a kollégánk által felajánlott időpont(ok)ban, a termékeket a megrendelést elküldő viszonteladó partnerünkhöz szállítjuk, ebben az esetben szállítási költséget nem számítunk fel

- ha az igénylő a megbeszélt időpontban nem veszi át a megrendelést, a termékeket a megrendelést elküldő viszonteladó partnerünkhöz szállítjuk és szállítási költséget számítunk fel

Budapest, 2024. június 14.

FAKRO Magyarország Kft.